Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078 ALGEMENE VOORWAARDEN - Verhoeff Advocaten en Mediators Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Algemene voorwaarden

Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 b.w. uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Verhoeff Advocatuur en Mediation B.V. tevens h.o.d.n. Verhoeff Advocaten. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Verhoeff Advocaten vast te stellen uurtarieven en opslag voor kantoorkosten, te vermeerderen met BTW. Iedere aansprakelijkheid van Verhoeff Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Verhoeff Advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. 

Verhoeff Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

De opdrachtgever vrijwaart Verhoeff Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van Verhoeff Advocaten. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van Verhoeff Advocaten alsmede van al diegenen die voor Verhoeff Advocaten  werkzaam zijn.