Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078 EXPERTISES - Verhoeff Advocaten en Mediators Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is sinds versie 3.16.1 verouderd! Gebruik in plaats daarvan wp_smush_should_skip_lazy_load. in /data/www/verhoeffadvocaten.nl/www/wp-includes/functions.php on line 6078

Expertises

Het personen- en familierecht ziet in de ruimste zin van het woord op.

EXPERTISES

MEDIATION

EXPERTISES

Collaborative divorce procedures

EXPERTISES

Forensische mediation

EXPERTISES

Crossborder Mediation

EXPERTISES

Docentschap

EXPERTISES
EXPERTISES
EXPERTISES
GEZAG

In beginsel heeft iedere ouder recht op omgang en contact met zijn kinderen. Ook indien de ouder het kind niet heeft erkend of indien deze ouder het gezag niet heeft. Dit is het uitgangspunt. In sommige gevallen kan omgang in strijd met de belangen van het kind zijn. Het is belangrijk dat ouders –als zij uit elkaar gaan- goede afspraken maken om het contact met het kind en de ouder waar het kind niet woont goed te laten verlopen. Mediation is hierbij een uitstekend hulpmiddel. Mocht dat niet tot de mogelijkheden behoren, kan er een verzoekschrift worden ingediend bij de Rechtbank.

Indien de ouders samen het gezag hebben, wordt de term zorgregeling gebruikt. Indien het gezag bij een ouder ligt, gebruikt men de term omgangsregeling.

Ouderlijk gezag houdt in dat je samen met de andere ouder belangrijke beslissingen over het kind neemt. Zoals de schoolkeuze, beslissingen op medisch gebied, verhuizingen, etc. Dit zijn hele belangrijke beslissingen die zorgvuldig moeten worden genomen door ouders, waarbij het belang van het kind altijd voorop moet staan.

Ouderlijk gezag wordt ook vaak verward met de term voogdij. Voorheen gebruikte men de term voogdij ook voor ouders. Nu kan alleen iemand anders dan de ouder een voogd zijn. Gezag kunnen alleen de ouders hebben.

Over het algemeen vinden rechters het gezamenlijk gezag in het belang van het kind, zo staat het ook in de Nederlandse wet. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken.

ZORGREGELING / OUDERSCHAPSPLAN / CO – OUDERSCHAP

Soms lopen de afspraken tussen ouders onderling ten aanzien van de zorgregeling moeizaam. In de procedures van mediation kan bij uitstek veel aandacht worden gegeven aan de verbetering van de communicatie. Indien een procedure aanhangig is bij een Rechtbank kan de Raad voor de Kinderbescherming dan wel een bijzonder curator worden ingeschakeld om ouder hierin te ondersteunen en te adviseren.

Een verwarrende term is co-ouderschap. In beginsel is er – als er een omgangsregeling of zorgregeling bestaat – altijd co-ouderschap. Het uitgangspunt is dat ouders immers samen de zorgregeling invullen en het kind dan wel de kinderen gezamenlijk opvoeden. Inmiddels is er door de rechters die hier over beslissingen moeten nemen afgesproken dat ook al bestaat er niet een 50-50 gedeelde zorgregeling, er toch sprake kan zijn van gezamenlijk de zorgregeling in te vullen en de verantwoordelijkheid hiervoor bij de ouders te laten. Na de echtscheiding doch ook in situaties waar een relatie bestaat zonder huwelijk en de partners uit elkaar gaan, zal er altijd een ouderschapsplan moeten worden opgesteld waarin aandacht wordt besteed aan de afspraken die ouders met elkaar maken over onder andere communicatie, waar het kind verblijft in de doordeweekse dagen en ook in het weekend en hoe om te gaan met de verdeling van de vakanties en nog veel meer onderwerpen.

Op onze website treft u een voorbeeld aan van een ouderschapsplan en ook een vragenformulier dat wij hanteren in de medation om ouders handvaten te geven samen in gesprek te gaan over de zorg en opvoeding van de kinderen.

Ook treft u aan de zogenaamde verdeling van kruisjes in de zorgregeling waarbij taken onderling van de ouders worden afgesproken, met andere woorden: wie doet wat in de opvoeding? Te denken valt aan hoe om te gaan met de afspraken over een ouderavond op school of wie gaat met ons kind naar het consultatiebureau dan wel naar de dokter of tandarts.

Gesprekken met kinderen
In de mediation zullen wij altijd, zodra de afspraken rondom het ouderschapsplan vorm hebben gekregen, met de kinderen ook in gesprek gaan en naar hen luisteren. Zo’n gesprek bestaat uit drie onderdelen. Allereerst vragen wij aan een kind of zij weten waarom zij hier zijn en of de ouders hen hebben geïnformeerd hierover. Vervolgens leggen wij uit dat wij nooit zullen vragen bij wie zij het liefst willen wonen of wie zij het liefst vinden. Daarna leggen wij uit dat aan het einde van het gesprek wij zullen vragen in hoeverre datgene wat wij hebben besproken mag worden teruggekoppeld aan hun ouders.

Vervolgens vragen wij over algemene dingen in hun leven, zoals: hoe gaat het op school? Heb jij vriendjes en/of vriendinnetjes?, wat doe jij aan hobby’s en/of sport, etc. Daarna vragen wij wat weet jij van de echtscheiding van jouw ouders en wat vind jij van de regeling zoals die is en heb jij nog tips? Daarna bespreken wij de vier emoties, zoals ben jij wel eens bang, boos, verdrietig en wat maakt je blij? Een veel gehoord iets bij ouder is dat zij dit gesprek moeilijk vinden voor de kinderen, omdat zij denken dat ze de kinderen daarmee belasten hetgeen begrijpelijk is. Toch is mijn ervaringsregel dat kinderen het superfijn vinden dat zij er iets over kunnen zeggen en dat zij voelen dat er ook iemand is die naar hen luistert.

Op deze website vindt u een format van de onderwerpen die aan de orde komen bij een kindgesprek, zo ook de format van het paraplugesprek en het schildpaddenverhaal.

Paraplugesprek
Paraplugesprek is het gesprek dat ouders met de kinderen voeren om uit te leggen dat zij gaan scheiden en dit met hun kinderen willen delen en bespreekbaar willen maken om de onzekerheid en angst bij kinderen weg te halen. Belangrijk is dat de ouders hier de tijd voor nemen, nu de ervaring dat de kinderen soms even tijd nodig hebben om erop terug te komen. Ook is belangrijk dat ouders in aanwezigheid van hun kinderen kunnen zeggen: ‘Ik zal papa/mama blijven steunen en wij zullen er zijn voor jullie.’

Schilpaddenverhaal
Dit is een hulpmiddel om kleine kinderen voor te lezen aan de hand van de schildpad die op het land woont en de andere schildpad die op het water leeft en de kleine schilpadjes de kinderen representeren en als de ene keer op het land en de andere keer bij de andere ouder-schildpad in het water leven.

ALIMENTATIE
Er zijn twee soorten alimentatie, namelijk kinder- en partneralimentatie.

KINDERALIMENTATIE
Voor de berekening van de bijdrage van de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen (kinderalimentatie) geldt het volgende.

Eerst wordt gekeken wat de behoefte van een kind is; hoeveel een kind kost. Er is een aantal manieren om dit vast te stellen ofwel aan de hand van de werkelijke kosten ofwel aan de hand van de NIBUD-normen die uitgaan van tabellen ofwel aan de hand van een Split-berekening, zoals die ook wordt gehanteerd door de rechtelijke macht.

Op deze website vindt u een voorbeeld van een rekenschema kosten-kinderen en de NIBUD-normen.

PARTNERALIMENTATIE
Uitgangspunt voor de vaststelling van de partneralimentatie is de behoefte van de ene partner en de draagkracht van de andere partner gerelateerd aan het uitgave patroon dat bestond tijdens het huwelijk. Alle feiten en omstandigheden, zo staat in de wet, zijn van belang om de hoogte en de duur te kunnen vaststellen. Met ingang van 1 januari 2020 is de wettelijke regelgeving fors veranderd en is de basisregel zoals die was van 12 jaar verkort naar 5 jaar. Wel zijn hierop uitzonderingen van toepassing, zoals:

  • Jongste kind jonger dan 12 jaar; De alimentatieontvanger die voor de kinderen zorgt, houdt minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.
  • Huwelijken langer dan 50 jaar;
  • 50-plussers;
  • Schrijnende gevallen.

VERDELING GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN / AFWIKKELING HUWELIJKSVOORWAARDEN

Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan zullen volgens de wettelijke regeling alle aanwezige bezittingen en schulden eerst moeten worden gewaardeerd en dan gelijkelijk moeten worden verdeeld, behoudens giften, schenkingen, etc. die zijn ontvangen met een uitsluitingsclausule en waaruit volgt dat deze niet in de gemeenschap vallen.

Als u destijds bij de aanvang uw huwelijk dan wel bij een geregistreerd partnerschap of bij samenlevingscontract afspraken hebt gemaakt bij de notaris, ook wel huwelijkse voorwaarden genoemd, zijn de bepalingen die hierin zijn opgenomen richtsnoer voor de financiële afwikkeling bij einde huwelijk dan wel relatie of geregistreerd partnerschap.

MEDIATION

Mediation (bemiddeling) houdt in dat u met uw partner communiceert om op een vertrouwde wijze met uw mediator tot oplossingen te komen die zien op de gevolgen van de ontvlechting van uw relatie, geregistreerd partnerschap dan wel huwelijk. De mediator heeft als doel om op een neutrale en onafhankelijke wijze tot oplossingen te komen, waarbij door het stellen van vragen standpunten en gezamenlijke belangen moeten leiden tot oplossingen.

Veelal zijn er een aantal fasen in het mediationproces die worden doorlopen. Allereerst wordt gevraagd naar de verwachtingen van ieder van de clienten. Daarna wordt aan de hand van de mediationovereenkomst en de gedragsregels van de vFAS (vereniging voor familierechtadvocaten en scheidingsmediators) dan wel de MFN (Mediation Federatie Nederland) uitleg gegeven van de spelregels die moeten worden toegepast in het mediationproces waarna ondertekening moet volgen en afspraken worden gemaakt over de kosten. Daarna volgt een uitgebreide inventarisatie van alle van belang zijnde feiten en onderwerpen die aan bod komen in het mediationproces.

Via visualisatie, meestal op de flap-over, wordt uitleg gegeven van de drie systemen waaronder het partnerschap (systeem 1) en communicatie c.q. patronen die zich hebben ontvouwd tijdens de relatie en die hebben geleid tot de disbalans c.q. scheiding en hetgeen nodig is om vervolgens het ouderschap (systeem 2) goed vorm te geven voor de kinderen (systeem 3). Dit krijgt zijn beslag in het ouderschapsplan.

Daarna komt de financiële afwikkeling en leidt dit tot het vastleggen van alle afspraken in een convenant dat met een gezamenlijk verzoekschrift zal worden begeleid naar de Rechtbank om op basis hiervan een beslissing te krijgen in de vorm van een stempel.

Mediation is een beproefde methode om conflicten in de relationele sfeer op te lossen. Het risico van escalatie is minder groot, u wordt in staat gesteld zelf beslissingen te nemen en u staat als partijen niet tegenover, maar naast elkaar. Ook aan de emoties hierbij wordt aandacht besteed, waardoor er meerdere perspectieven helder worden en er een wederzijds acceptatieproces ontstaat. Dit maakt dat de gesprekken en onderhandelingen beter verlopen.

Bij een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn, helpt mediation u op weg naar een nieuwe onderlinge relatie: u bent geen partners meer, maar u blijft wel samen ouders. Ook aan de manier waarop u met elkaar communiceert wordt aandacht besteed. Hierdoor bent u ook in de toekomst samen beter in staat om eventuele problemen over de (zorgregeling van de) kinderen op te lossen.

Mediation biedt verregaande mogelijkheden. U werkt zelf aan de oplossing van uw conflicten door het bedenken van meerdere oplossingen en mogelijkheden. De advocaat-mediator begeleidt u daarbij en zorgt ervoor dat de gevonden oplossingen kwalitatief goed zijn. U wordt in staat gesteld de best mogelijke oplossingen te bedenken voor alles wat geregeld moet worden. Dit betekent dat er maatwerk tot stand komt.

Zo nodig wordt deskundige bijstand ingeroepen van bijvoorbeeld een accountant, fiscalist of psycholoog. Mediation biedt cliënten de mogelijkheid om zelf de tijd en kosten te bewaken, in overleg met de mediator.

PENSIOEN

Bij echtscheidingen van na 1 mei 1995 dient het pensioen te worden verevend. Dit houdt in dat het tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap opgebouwde pensioen na echtscheiding moet worden verevend. Van belang is dat cliënten via Mijn Pensioen kunnen nagaan welke aanspraken er zijn om vervolgens afspraken hierover te kunnen maken.

ADOPTIE

Een voorwaarde voor adoptie in Nederland is dat het kind niets meer te verwachten heeft van zijn oorspronkelijke ouders. De rechter bepaalt of de oorspronkelijke ouders hun rol niet meer kunnen vervullen. Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden voor adoptie van een kind in Nederland, zoals een leeftijdsgrens voor adoptieouders.

Een verzoek om adoptie moet bij de rechtbank worden ingediend. Hierbij is de hulp van een advocaat nodig. De rechtbank bepaalt of een adoptie kan plaatsvinden.

INTERNATIONALE KINDONTVOERINGEN

Bij internationale kinderontvoeringszaken wordt gekeken in hoeverre de bepalingen uit het HKOV (Haags Kinderontvoeringsverdrag) een kind door één van de ouders (of familieleden) zonder toestemming van de andere ouder is overgebracht naar of achtergehouden in een ander land, waarbij het uitgangspunt is dat ouders gezamenlijk het gezag hebben. Internationale kinderontvoering vindt plaats vanuit Nederland en naar Nederland. De procedures hierover vinden plaats bij de Rechtbank Den Haag.

Op deze website vindt u een formulier over een teruggeleidingsverzoek dat altijd eerst moet worden ingediend bij de centrale authoriteit / Ministerie van Justitie. Er vindt eerst een regiezitting plaats waarbij zal worden gekeken in aanwezigheid van het IKO (Internationaal Bureau Kinderontvoering) of er een mogelijkheid is voor Cross-border mediation.

Annelies Verhoeff wordt dikwijls gevraagd in haar hoedanigheid van Cross-border advocaat/mediator tesamen met een andere Cross-border mediator, die een gedragswetenschappelijke achtergrond heeft, om ouders gedurende een press-cooker van 12 uur achter elkaar te begeleiden tot afspraken te komen met als doel de afspraken vast te leggen in een overeenkomst, die dan naar de Rechtbank zal worden gestuurd en die deze afspraken zal overnemen in een beschikking. Onderwerpen als verblijfplaats van de kinderen, zorgregeling en eventuele afspraken over kosten worden opgenomen in deze overeenkomst.

Zie voor de website: http://www.kinderontvoering.org/mediation/crossborder-mediation

AFSTAMMING (erkenning, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, ontkenning van het vaderschap)

Indien u met elkaar bent gehuwd, dan geldt u als vader automatisch als verwekker/vader van het kind. U hoeft het kind dan ook niet te erkennen.

De erkenning kan plaatsvinden tijdens de zwangerschap. Dit kan in elke gemeente in Nederland en hoeft dus niet per se in de gemeente waar de ouders staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Als de moeder niet in persoon verschijnt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven.

Na de geboorte kan de erkenning plaatsvinden tijdens de aangifte van de geboorte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet in persoon verschijnt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

De erkenning kan plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind, ook als het meerderjarig is. Een erkenning is dan niet gebonden aan de woonplaats van de erkenner of het te erkennen kind. Elke ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland is daartoe bevoegd.

Is het kind 12 jaar of ouder, dan moet het schriftelijke toestemming geven. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan moet zowel het kind als de moeder schriftelijke toestemming geven.

Als de moeder of het kind geen toestemming geeft voor erkenning, kan de rechter vervangende toestemming geven op verzoek van de man die het kind heeft verwekt. De rechter kijkt bij het nemen van de beslissing naar de belangen van alle betrokkenen. Voor deze procedure kunnen onze advocaten u bijstaan.

Als u niet getrouwd bent en uw kind in het buitenland wordt geboren, kunt u in veel gevallen uw kind erkennen bij de autoriteiten van dat land. U kunt dit ook doen in Nederland. In Nederland gaat u naar een gemeente of notaris. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht. Voorwaarde is dat een notaris de volmacht heeft opgemaakt. Informeer bij de notaris of ambtenaar van de burgerlijke stand naar de werkwijze.

Het kan zijn dat u als vader van een kind staat geregistreerd, terwijl u de vader niet bent. Ons kantoor kan u bijstaan in een procedure bij de rechter, waarbij de ontkenning van het vaderschap of de vernietiging van een eerder gedane erkenning kan worden verzocht.

ONDERTOEZICHTSTELLING EN UITHUISPLAATSING

Mocht u te maken krijgen met een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van uw kind(eren), neem dan contact op met ons kantoor.

ONDERTOEZICHTSTELLING EN UITHUISPLAATSING
Mocht u te maken krijgen met een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van uw kind(eren), neem dan contact op met onze jeugdrechtspecialist.
Deze procedure kan –evenals de meeste andere gerechtelijke procedures- door onze advocaten op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand worden gedaan. Dit houdt in dat de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van uw advocaat vergoedt.

NAAMS- EN GESLACHTSNAAMWIJZIGING

Indien u uw voornaam wenst te wijzigen, kunnen onze advocaten u hierin bijstaan. Voor een geslaagd verzoek tot wijziging van de voornaam is het van belang dat aan het verzoek een zwaarwegend belang ten grondslag ligt én dat er met de wijziging geen maatschappelijk belang wordt geschaad. Dit verzoek dient u te richten aan de rechtbank.

Bij een verzoek tot achternaamswijziging kunnen wij u ook bijstaan. Een dergelijk verzoek dient te worden gedaan aan bij het Ministerie van Justitie (www.dienstjustis.nl).

EXPERTISES
EXPERTISES
EXPERTISES

OPLEIDINGEN / WORKSHOPS / INTERVISIES EN OVERIGE

Daarnaast is Verhoeff Advocatuur en Mediation B.V. continue actief bij en in het ontwikkelen van trainingen. Annelies Verhoeff is al ruim 25 jaar docent/trainer in de specialisatieopleiding voor advocaten en rechters die mediator willen worden, georganiseerd door de IMFO en vFAS.

Tevens is Verhoeff Advocaten en Mediators anderszins betrokken bij het ontwikkelen van opleidingen en trainingen / inter- en supervisie van collega-advocaten, mediators, notarissen en rechters. Regelmatig geeft Annelies Verhoeff trainingen c.q. workshops ook in het buitenland, recent in Seattle, Tel Aviv en Chicago.

Zo heeft zij haar een aantal jaren geleden gevolgde EFT-opleiding (Emotional Focussed Therapy) en de hierin opgedane interventies in een vertaalslag naar het mediationproces kunnen transformeren. Zij heeft hier succesvolle feedback op deze ontwikkelingen in de mediation ontvangen. Ook heeft zij meerdere artikelen hierover geschreven.